Links

Luisterpuntbibliotheek: de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking

- Youtube

- Facebook

- Instagram

ADIBib: stelt digitale versies van gewone, gedrukte schoolboeken ter beschikking aan leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen.

- Youtube

- Facebook

- Instagram

Eureka Leuven: Eureka Onderwijs, Eureka Die-'s-lekti-kus en Eureka Foundation maken samen Eureka Leuven. Eureka Leuven wil vooreerst kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen meer kansen geven. Maar Eureka Leuven wil ook de opgedane kennis en ervaring over leerstoornissen en de aanpak ervan verspreiden in alle Vlaamse scholen.

Sprankel: vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen.

Modem: personen met een beperking, hun familieleden en hulpverleners kunnen bij Modem terecht met vragen over computeraanpassingen en communicatiehulpmiddelen.

Sig: Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun omgeving via inclusie en integratie.

Leerzorg: Leerzorg wil het bestaande zorgaanbod in het gewoon en buitengewoon onderwijs beter beschrijven en het binnen eenzelfde, maar verfijnder kader plaatsen.

De Jeugdboekenmaand: De Jeugdboekenmaand is een project van Iedereen Leest, dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De Jeugdboekenmaand is het grootste kinderboekenfestival in Vlaanderen. Stichting Lezen wil hiermee zoveel mogelijk kinderen en jongeren in contact brengen met goede boeken.

De Leesjury: De Leesjury is de grootste boekenjury voor kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL): VVL is de enige wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Op hun website vind je informatie over hun werking, publicaties, vormingsaanbod en meer. Je kan er bovendien zoeken naar een logopedist in jouw buurt.

Makkelijk Lezen Plein (MLP): Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening in de Openbare Bibliotheek voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs: Het SIHO wil een bijdrage leveren aan het creëren van gelijke kansen en volwaardige participatie van personen met een functiebeperking, hetzij als student(e), hetzij als personeelslid. Zij organiseerden ook de campagne Tzalwel! Hier proberen ze door middel van flimpjes door studenten met een beperking het debat open te trekken, en een positieve beeldvorming te bevorderen. 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: Het Centrum is een onafhankelijke openbare instelling met als wettelijke opdrachten de bevordering van gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie. Het Centrum werd ook aangeduid als onafhankelijk mechanisme om te waken over de toepassing van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.